Gospodarka odpadowa – jakie firmy jej podlegają?

Od 2018 roku funkcjonuje spis podmiotów zobowiązanych do rejestracji w tzw. bazie BDO. Baza BDO to ogólnokrajowy system informatyczny służący gromadzeniu informacji z zakresu gospodarowania odpadami. Podmioty wchodzące w skład BDO powinny przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad. Ale zanim przejdziemy do omówienia tych zasad, zastanowimy się jakie grupy zobligowane są do rejestracji w systemie BDO.

Pierwsza grupa, to podmioty wprowadzające na rynek produkty, takie jak:
– sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym również autoryzowani przedstawiciele);
– baterie i akumulatory;
– pojazdy;
– opakowania lub produkty w opakowaniach;
– oleje smarowe;
Do grupy tej należy również zaliczyć producentów, importerów i nabywających opakowania.

Druga grupa, to firmy zajmujące się gospodarką odpadami, które:
– przetwarzają i zbierają odpady;
– transportują odpady;
– sprzedają odpady lub pośredniczą w ich obrocie;
– zajmują się recyclingiem;
– wytwarzają odpady i są zobowiązane do ich ewidencjonowania.

Firmy, które podlegają rejestracji w BDO, otrzymują numer rejestrowy, który umieszczają na wszystkich wystawianych przez siebie dokumentach. Wchodzą w to faktury VAT, paragony, umowy kupna – sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów, ewidencji, etc. Jeżeli dokumenty nie są bezpośrednio związane z wpisem do BDO, nie ma obowiązku nanosić na nie tegoż numeru. Jeżeli przedsiębiorstwo ma obowiązek wpisać do dokumentu numer rejestrowy, a tego nie zrobi, grozi mu kara pieniężna od 5 tys. zł do 1 mln. Kara taka uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Przy zarejestrowaniu do naszej bazy odpadów, podmiot należący do w/w grupy winien jest uiścić tzw. opłatę rejestrową do Pana Marszałka. Ile wynosi opłata rejestrowa? Uzależniona jest od zatrudnionych przez przedsiębiorstwo pracowników i wynosi od 100 zł (mikroprzedsiębiorcy – zatrudniają do 10 pracowników i ich obrót netto nie przekracza 2 mln Euro) do 300 zł. Ale jeżeli firma tylko wytwarza odpady, lub zarejestrowana jest w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS, wówczas taka opłata jej nie dotyczy.

Opłatę rejestrową nasz przedsiębiorca wpłaca jednorazowo, ale nie ma lekko. Każdego roku do końca lutego musi on uiszczać tzw. opłatę roczną. Radzimy regularnie wpłacać odpowiednią kwotę do urzędu, ponieważ nie dokonanie takiej opłaty może skutkować wykreśleniem z rejestru. Urzędy Marszałkowskie nie zawsze powiadamiają swoich obywateli o zbliżającym się terminie wpłaty.

I tu zbliżamy się do ważnego zagadnienia jakim jest roczny raport BDO. Do 15 marca każda firma, widniejąca w rejestrze, musi taki raport złożyć. Co on zawiera? Uwzględniona jest w nim gospodarka odpadami, tj. wytworzone czy przywiezione odpady, lub też informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego.

Tak więc jak zauważyliśmy, to, co dzieje się z opadami na terenie naszego kraju bardzo interesuje Urzędy Marszałkowskie. Wobec tego należy dokładnie zapoznać się z działem gospodarki odpadami. Jeżeli uważamy, że ten temat nas nie dotyczy, bądźmy ostrożni. Lepiej sumienie przeanalizować art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wymienione są tam podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO. Jeżeli przerasta nas nadmiar informacji i niepewność naszych działań, oddajmy nasze „śmieciowe” sprawy wykwalifikowanym jednostkom. One zajmą się nimi profesjonalnie.